postheadericon Wyniki 2 otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie sportu do realizacji w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.5.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 18.01.2019r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.),
Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w 2019r. na zadanie w zakresie sportu:


Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Piaseczno”,
kwota przyznanej dotacji: 90 000,00zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Perła” Szczaki-Złotokłos,
kwota przyznanej dotacji: 55 000,00zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Jazgarzew,
kwota przyznanej dotacji: 50 000,00zł,

- Klub Sportowy „Gosirki” Piaseczno,
kwota przyznanej dotacji: 65 000,00zł,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych