Wstęp

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 22 716 66 00

Fax: 22 716 66 00 wew. 37

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno

Data publikacji strony internetowej: 2001-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Marek Frącz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 227166600 wew. 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul Gen. Wł. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno – KOMPLEKS HALA SPORTOWA I PŁYWALNIA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ADMINISTRACYJNYMI

Pomieszczenia administracji znajdują się na parterze, w głównej części budynku na końcu korytarza prowadzącego od głównego wejścia z ul. Sikorskiego 20 pomiędzy halą a pływalnią. Wejście do części administracyjnej i hali jest oznaczone jako „3W”. Główne wejście jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na poziomie „0”, dostęp do nich pozostaje bez żadnych ograniczeń.

Na parkingu przed głównym wejściem do budynku ul. Sikorskiego 20 pozostają trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się:

- hala sportowa – podzielona na trzy sektory z osobnymi sześcioma wejściami z korytarza, jedno wejście dodatkowe jest oznaczone jako „A” po prawej stronie od głównego wejścia otwierane na potrzeby większych imprez.

Hala z szatniami znajdująca się na poziomie „0” jest przystosowana jest architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Wejście na halę pozostaje od strony ul. Sikorskiego 20, korytarzem od głównego wejścia. Przy hali sportowej nie ma łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

- pływalnia - do pływalni dostać się można poprzez wejście główne od ul. Sikorskiego 20, kierując się na widoczną na początku korytarza kasę i szatnię z lewej strony od wejścia. Wszystko jest na jednym poziomie, całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Szatnie oraz natryski pozostają również na jednym poziomie. Z natrysków i szatni wyznaczony jest ciąg komunikacyjny do niecki basenowej. Na pływalni są wydzielone cztery szatnie oraz dwie łazienki przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do budynku osoby niepełnosprawne nie muszą zmieniać kondygnacji, aby skorzystać ze wszystkich pomieszczeń.

Do całego obiektu – kompleksu hali i pływalni wraz z administracją prowadzą w sumie cztery wejścia, z czego, na co dzień otwarte pozostają dwa – główne wejście od ul. Sikorskiego 20 oraz wejście od strony Szkoły Podstawowej oznaczone jako „S” z funkcją ewakuacyjną, używane głównie przez szkołę. Pozostałe dwa są tylko jako ewakuacyjne, jedno z korytarza przy hali na ul. Al. Róż oraz drugie bezpośrednio z hali również na ul. Al. Róż.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych jest łatwy i przejrzysty.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Administracyjno-Biurowy Stadionu Miejskiego w Piasecznie, ul. 1 Maja 16, 05-500 Piaseczno

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu głównego oraz jedno wejście pomocnicze od strony boiska głównego.

Wejście główne dostosowane dla wózków inwalidzkich. Dostęp do biura dla osób niepełnosprawnych jest przez wejście główne.

Budynek nie posiada windy.

Na parterze po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na parkingu głównym znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.